Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Analysis of variance nghĩa là gì?

Analysis of variance //
Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều tổng thể dựa trên các trung bình mẫu và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận. Trong chương này chúng ta đề cập đến hai mô hình phân tích phương sai: phân tích phương sai một chiều và phân tích phương sai hai chiều.
ANOVA - Phân tích phương sai

Added by: admin |
Views: 420 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1   [Entry]
Tài liệu tham khảo: 

http://u.to/IoD7Dw
http://u.to/GID7Dw

Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]