Home » Từ vựng » Tin học [ Thêm từ mới ]

2 từ trong Tin học


Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views

ARP // Là chữ viết tắt của "Address Resolution Protocol". Giao thức TCP/IP được sử dụng để liên kết động một địa chỉ IP cấp cao vào một địa chỉ phần cứng cấp thấp [Thảo luận]

ATM // Là chữ viết tắt của "Asynchronous Transfer Mode". Đây là một kỹ thuật mạng định hướng kết nối mà sử dụng những cell nhỏ có kích thước cố định ở mức thấp nhất. ATM có ưu điểm về khả năng hỗ trợ dữ liệu thoại và video [Thảo luận]