Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Unearned premium reserve nghĩa là gì?

Unearned premium reserve //
Tổng số phí của phần hợp đồng hoặc đơn bảo hiểm chưa hết hạn mà nhà bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm ghi trên sổ sách tính đến một ngày nhất định. Số phí này được tính theo một công thức căn cứ vào ngày cấp đơn và thời hạn bảo hiểm.
quỹ dự phòng phí

Added by: admin |
Views: 673 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]