Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Franchise clause nghĩa là gì?

Franchise clause //
Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải quy định rằng, đơn bảo hiểm không bồi thường các khiếu nại thấp hơn một số tiền nhất định, nhưng sẽ bồi thường các khiếu nại vượt quá số tiền đó. Mục tiêu của điều khoản này là nhằm loại bỏ các chi phí phát sinh để giải quyết các khiếu nại nhỏ, vì các chi phí này có thể vượt quá số tiền bồi thường thực tế. Điều khoản này là một hình thức bảo hiểm có khấu trừ.
điều khoản miễn thường có khấu trừ

Added by: admin |
Views: 701 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]