Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims documents nghĩa là gì?

Claims documents //
Các tài liệu cần thiết phải xuất trình cho người bảo hiểm khi người được bảo hiểm muốn đòi bồi thường theo đơn bảo hiểm. Các tài liệu chính cần thiết là:

Thân tàu: đơn bảo hiểm, biên bản giám định, bản kê khai sửa chữa, tài liệu chi tiết của các cuộc đấu thầu, hóa đơn về các khoản chi phí và việc sửa chữa đã thực hiện, nhật ký máy tàu và boong tàu, bản tính toán phân bổ tổn thất.

Hàng hóa: thông thường các đơn bảo hiểm và các giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa được đính kèm một điều khoản trong đó quy định rõ các tài liệu cần phải cung cấp khi có khiếu nại, đó là:

(1)Đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm gốc.

(2)Bản gốc hoặc bản sao hóa đơn vận chuyển, cùng với bản kê khai chuyên chở và/hoặc phiếu trọng lượng.

(3)Vận đơn gốc và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác.

(4)Biên bản giám định hoặc tài liệu khác để chứng minh mức độ tổn thất hay hư hại.

(5)Biên bản kiểm hàng hay phiếu trọng lượng tại địa điểm đến cuối cùng.

(6)Thư từ trao đổi với người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất hay thiệt hại.
tài liệu khiếu nại

Added by: admin |
Views: 591 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]