Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claim, obligation to pay nghĩa là gì?

Claim, obligation to pay //
Một điều khoản trong đơn bảo hiểm trách nhiệm quy định rằng, công ty bảo hiểm có nghĩa vụ do luật định bắt buộc phải thay mặt người được bảo hiểm thanh toán mọi khiếu nại đòi bồi thường và bào chữa mọi vụ kiện tụng (kể cả các vụ không có căn cứ) mà người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường. Tuy nhiên, tổng số tiền mà công ty bảo hiểm phải bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm quy định trong đơn bảo hiểm.
điều khoản nghĩa vụ bồi thường

Added by: admin |
Views: 603 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]