Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Cash surrender value nghĩa là gì?

Cash surrender value //
Số tiền mà người có đơn bảo hiểm có quyền được nhận từ công ty bảo hiểm sau khi hủy bỏ một đơn bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại. Số tiền này bằng giá trị hoàn lại quy định trong đơn bảo hiểm trừ đi chi phí hủy bỏ đơn bảo hiểm và bất kỳ khoản tiền vay nào chưa trả cùng với tiền lãi tính trên khoản tiền vay đó. Đồng nghĩa với Cash value.
giá trị hoàn lại

Added by: admin |
Views: 766 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]