Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

ABSOLUTE WARRANTY OF SEAWORTHINESS nghĩa là gì?

ABSOLUTE WARRANTY OF SEAWORTHINESS //
Là cam kết phải thực hiện nghiêm chỉnh. Cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu có nghĩa là tàu phải có đủ khả năng đi biển về mọi phương diện khi bắt đầu chuyến hành trình và chủ tàu cũng không thể trốn tránh trách nhiệm ngay cả trong trường hợp yếu tố không đủ khả năng đi biển của tàu nằm ngoài sự kiểm soát của chủ tàu. Các vận tải đơn của Anh không có cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu nhưng qui định rằng nếu Người chuyên chở thực hiện mẫn cán hợp lý để cung cấp tàu có đủ khả năng đi biển thì chủ hàng không thể qui trách nhiệm cho người chuyên chở về tổn thất của hàng hóa do tàu không có khả năng đi biển gây ra. Trong đơn bảo hiểm thời hạn – thân tàu, cũng không có cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển của tàu, nhưng nếu chủ tàu cố ý cho tàu đi biển trong tình trạng tàu không có khả năng đi biển, Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về tổn thất do tàu không có khả năng đi biển gây ra.
Cam kết tuyệt đối về khả năng đi biển

Added by: admin |
Views: 255 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]